P-märkning / CE-märkning


P-märket är SPs kvalitetsmärke. Märket har funnits en längre tid på marknaden och garanterar en hög kvalité på märkta produkter. Kvaliteten säkerställs löpande genom övervakning av tillverkning och montage dels genom tillverkarens egenkontroll men även genom stickprover utförda av SP.

P-märket är ett komplement till CE-märket.
CE-märkningen utförs av tillverkare, baserat på dokumentation som krävs vilket i vissa fall innebär provning, kontroll eller certifiering av ett anmält organ. Resultatet av CE-märkningen är en deklaration, som tillverkaren utfärdar, av värden på vissa egenskaper. P-märkningen kompletterar CE-märkningen genom att knyta resultaten till svensk lagstiftning, att ge möjlighet till deklaration av flera egenskaper och kvalitetssäkring genom en övervakande kontroll.

Alla Sapa Byggsystems produkter är certifierade för P-märkning och vissa av våra produkter även omfattas av en produktstandard för CE-märkning.

P-märkning

P-märket är SPs kvalitetsmärke. En P-märkt produkt uppfyller minst myndighetskrav och övriga krav framtagna i samråd med branschen.

Alla Sapa Byggsystems produkter är genom godkännandebevis
14 45 02 (pdf)
certifierade enligt SPCR005.

Godkännandebeviset innebär att produkterna har bedömts uppfylla:
- P-märkningsreglerna (SPCR 005)
- Boverkets Byggregler (BBR)
- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS)

Vilka delar av BBR och EKS som bedömts uppfyllda framgår av godkännandebeviset.

En P-märkt produkt medför även att:
- produkten uppfyller grundläggande tekniska krav
- produkten uppfyller deklarerade klasser avseende brand, inbrott och ljudisolering
- tillverkaren har en egenkontroll av produktionen
 -tillverkaren ansvarar för montage och egenkontroll på byggplats (vid P-märkt montage)
- egenkontroll av tillverkning och montage övervakas av SP
- SP utför årlig stickprovsmässig provning på produkter

Det är en stor trygghet för byggherrens kontrollansvarig att P-märka byggprodukter används. Det underlättar även att ett oberoende certifieringsorgan har gjort bedömningar av byggproduktens egenskaper mot kraven i  Boverkets Byggregler (BBR) och EKS.

Används P-märkt montage, där tillverkaren ges möjlighet till ett helhetsansvar för den kompletta byggprodukten, så ersätter detta behovet av byggplatskontroll.

Detta är kostnadsbesparande för byggherren framförallt när det gäller brandklassade produkter där separat byggplatskontroll annars är obligatoriskt.

Montaget är en mycket viktig del för produkternas egenskaper, varför kvalitetssäkrat montage med utbildade montörer och dokumenterad egenkontroll ger den bästa förutsättningen för ett bra resultat.

Vår rekommendation är att produkterna alltid märks enligt exemplet till höger.

Kvalitetssäkring av både tillverkning och montage är det bästa beviset för en kvalitetsprodukt.

Mer om P-märkning finns att läsa på SPs hemsida.
Här framgår även vilka av våra auktoriserade tillverkare som är anslutna till P-märkningen.

Länkar:
> Certifieringsregler för fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall [SPCR 005] + Sapa Byggsystems auktoriserade tillverkare certifierade för P-märkning (SP)

CE-märkning

Från och med 1/7-2013 blir det obligatoriskt att upprätta prestandadeklaration och CE-märka byggprodukter. Anledningen till detta är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, den sk Byggproduktförordningen (CPR).

Förutsättning för upprättandet av prestandadeklaration och CE-märkning är att byggprodukten omfattas av:
- en harmoniserad standard hEN (produktstandard) där övergångstiden gått ut
- eller en europeisk teknisk bedömning (ETA)

Syftet med prestandadeklaration och CE-märkning är att byggproduktens prestanda skall fastställas, bedömas och redovisas på ett inom EU/EES harmoniserat sätt.

Byggproduktförordningen syftar inte till att harmonisera ländernas krav på byggprodukter utan dessa krav bestäms av respektive land.

Köparen av en CE-märkt byggprodukt måste själv bedöma om redovisad prestanda motsvarar aktuell marknads byggregler.

I dagsläget finns två produktstandarder (hEN) som gäller för vissa av våra produkter.

- EN-14351-1:2006+A1:2010
Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.

- EN 13830:2003
Glasfasader (Curtain walling)

Följande av våra produkter omfattas av EN-14351-1:2006+A1:2010.
- Sapa Dörr 2074, 2086
- Sapa Skjutfönster 2115, 2125, 2160 & Artline
- Sapa Fönster/Glaspartier 1074/3074 & 1086/3086
- Sapa Vikfönsterdörr 1086
- Sapa Takfönster 5050
- Sapa Fasadfönster 4074

Följande av våra produkter omfattas av EN 13830:2003
- Sapa Fasad 4150, 4150SX, 4150EF & 5050SG

Produkter som i dagsläget inte omfattas av en produktstandard (hEN) och där prestandadeklaration och CE-märkning INTE kan upprättas är:
- Brandklassade dörrar/glaspartier Sapa 2050/3050, 2060/3060, 2074/3074 & 2086/3086
- Dörr Sapa 2074 med slagdörrsautomatik
- Rökgasklassade dörrar/glaspartier Sapa 2074/3074
- Oisolerade dörrar Sapa 2050 & 2060
- Sapa Glastak 5050
- Structural glazing fasad Sapa 4150 SSG
- Solavskärmning Sapa 4550

Skillnader P-märkning och CE-märkning

I samband med Byggproduktförordningens ikraftträdande och kravet på prestandadeklaration och CE-märkning finns det behov av att förtydliga skillnaderna mellan P-märkning och CE-märkning.

Vad innebär CE-märkningen
- Byggproduktens prestanda är deklarerad på ett enhetligt sätt inom EU/EES.
- Byggprodukter som omfattas av en produktstandard (hEN) skall prestandadeklareras och CE-märkas.
- Lagkrav from 1/7-2013
- Inget kvalitetsmärke för produkten

En CE-märkt byggprodukt är inte per automatik lämplig att användas i byggnader. Lämpligheten måste byggherren själv avgöra via den prestandan som prestandadeklarationen/CE-märkningen anger.

Vad innebär P-märkningen
- Uppfyller vissa miniminivåer gällande prestanda av grundläggande tekniska krav
- Tillverkaren har kvalitetssäkring i hela kedjan från försäljning till montage.
- Oberoende tredjepartskontroll av tillverkning
- Oberoende tredjepartskontroll av montage
- Byggproduktens prestanda är bedömd gentemot BBR/EKS

En P-märkt produkt är redan bedömd som lämplig att använda i byggnader. Lämplighetsbedömningen är gjord av en oberoende tredjepart (SP Sitac).

P-märket anger även att det är en kvalitetsprodukt där tillverkaren av byggprodukten tar helhetsansvaret från försäljning till montage.


SökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!