Fasadsystem SX

Fasad 4150SX - SUPERISOLERAD

Energieffektivt och mångsidigt fasadsystem
Fasadsystem 4150SX består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Vår nyutvecklade isolator ihop med inre fogband ger höga isoleringsegenskaper (s.k High Insulated).

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden.

Egenskaper

  • Extraisolerade profiler.
  • Fönster 1086 SX inåtgående.
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.
Glasning
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek: 33 - 56 mm

Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Öppningsbara enheter

Fönsterkarmarna är speciellt anpassade till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage. Fönstersystem 1086 SX kan utföras som undersidohängt, under-, över- och sidohängt, inåtgående.

Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar där karmprofilen är specialanpasad till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage.

Fönster 1086 SX- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt

Dörrar 2086 SX- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar

Fasadkomplement

Uppfattningen om hur en glasfasads yttre visuella fog bäst gestaltas varierar från formgivare till formgivare. Vi har två olika dekorprofilsystem: Add och Expressive.

Add erbjuder inte bara en gestaltningsmöjlighet med sina synliga fästelement och sitt karakteristiska spår utan även ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar och belysning.

Add, dekorprofilerAdd, konsolsystemExpressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Det går också att få egen design på dekorprofiler om så önskas.

Expressive, dekorprofilerU-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006.


U-fasad med 2-glas och distanslist av aluU-fasad med 2-glas och distanslist varm kantU-fasad med 3-glas och distanslist av aluU-fasad med 3-glas och distanslist varm kantU-värden fyllningar

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Fyllning

Vaku Paneel

Elevationer och detaljer

Fönsterband
GlaspartierUtanpåliggande vägg

Utfackningsvägg

Projekt med fasader 4150SökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!