Fasadsystem

Fasad 4150 ISOLERAD
Fasadsystem 4150 består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Profilerna finns med ett flertal djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter.

Egenskaper

  • Välisolerade profiler.
  • Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.
  • Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.
  • Fyra fönstersystem både inåt- och utåtgående.
  • Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.
  • Brandskydd. Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Inbrottsskydd: Inbrottsskydd RC2/RC3 enligt EN 1627
  • Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.
U-värden fyllningar

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Fyllning

Vaku Paneel

Glas
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek: 23 - 48 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Öppningsbara enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med fönster och dörrar. Fönsterkarmarna är speciellt anpassade till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage. Fönstersystem 1086 kan utföras som undersidohängt, under-, över- och sidohängt, inåtgående. Fasadfönster 4074 utåtgående glidhängt beslag för horisontellt eller vertikalt utförande.

Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar där karmprofilen är specialanpasad till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage.

Fönster 1086, inåtgående- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-och 3-glas

Fönster 1086 utåtgående-Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Fals för 2-och 3-glas

Blockfönster 1086 inåtgående- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-glas

Fasadfönster 4074, utåtgående- Profildjup 88 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Glidhängt horisontellt
- Glidhängt vertikalt
- Fals för 2-glas

Dörrar 2086 SX- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

Fasadkomplement

Uppfattningen om hur en glasfasads yttre visuella fog bäst gestaltas varierar från formgivare till formgivare. Vi har två olika dekorprofilsystem: Add och Expressive.

Add erbjuder inte bara en gestaltningsmöjlighet med sina synliga fästelement och sitt karakteristiska spår utan även ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar och belysning.

Add, dekorprofilerAdd, konsolsystemExpressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Det går också att få egen design på dekorprofiler om så önskas.

Expressive, dekorprofilerU-värden glasfasader

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg ) / ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006..

U-fasad med 2-glas och distanslist av aluU-fasad med 2-glas och distanslist varm kantU-fasad med 3-glas och distanslist av aluU-fasad med 3-glas och distanslist varm kantElevationer och detaljer

FönsterbandGlaspartierUtanpåliggande vägg

Utfackningsvägg

Projekt med fasader 4150SökÖversikt

Extranät


Nyhetsbrev

Vänligen ange en korrekt e-postadress
Produkt- och branschnyheter från Scandifasad. Registrera er idag!